AKTUÁLNE

 Vierka Kolpaská v médiách

Rozhovor z Rádia Prešov:

rozhlasová nahrávka

Článok Viery Kolpaskej v časopise Colour

Clánok s Vierkou Kolpaskou v casopise Colour

NOVÝ ČLÁNOK - ROZPRÁVAJME SA O SEXE NOVÝ ČLÁNOK - ROZPRÁVAJME SA O SEXE Nový kurz Vzťahy a komunikácia

Darčekové vianočné poukážky

Darčeková poukážkaNOVÉ MASÁŽE TU.

Všeobecné podmienky účasti na kurze

 • Účasť na kurze je dobrovoľná. Každý účastník nesie sám za seba plnú zodpovednosť, vrátane správania sa k ostatným osobám na mieste programu a/alebo k účastníkom zvolenej akcie a súhlasí s použitím zvukového záznamu a nafotografovaného a nafilmovaného materiálu.
 • Centrum Rajja ani žiadna iná osoba pracujúca v jeho poverení nie je zodpovedná za prípadné straty, škody alebo zranenia účastníka
 • V prípade choroby alebo zranenia si hradí každý účastník sám finančné náklady nutné na lekárske ošetrenie.
 • Seminár nemôže úplne nahradiť psychoterapeutické či lekárske ošetrenie.
 • Účasť na kurze nie je možná v prípade, že sa účastník psychiatricky lieči alebo je aktuálne nakazený infekčnou chorobou.
 • Účastník súhlasí s tým, že bude dodržiavať zdravotné a hygienické pravidlá stanovené lektormi Centra Rajja na danom kurze.
 • Účastník sa zaväzuje, že bude dôverne zaobchádzať s informáciami, vzťahujúcimi sa na dianie v skupine a ostatných účastníkov.
 • Účastník, ktorý prišiel s tým, že napíše alebo bude inak publikovať jestvujúce dianie, sa zaručuje, že toto vykoná iba s písomným súhlasom Centra Rajja.
 • Účastník sa zaväzuje, že nebude ďalej šíriť alebo vyučovať, či používať na svojich kurzoch učenie Centra Rajja bez povolenia vedúcich Centra Rajja.
 • Ak sa účastník rozhodne ukončiť aktivitu, peniaze sa mu nevracajú.
 • Účastníci mladší než 18 rokov musia mať na účasť na programu súhlas rodičov alebo opatrovníka.

Podmienky zrušenia účasti

Účastník sa zaväzuje uhradiť stanovenú zálohu. Záloha je nevratná. Ak úhradu do daného termínu nezaregistrujeme, Vaše miesto poskytneme inému záujemcovi.

Pri odrieknutí Vašej účasti 14 dní pred začiatkom kurzu Vám vrátime 50% zálohy, (administratívny poplatok).

V prípade neúčasti prihláseného záujemcu je možné zálohu previesť na náhradníka, ktorý sa zúčastní kurzu namiesto prihlásenej osoby.

Záloha bude vrátená z vážnych zdravotných a iných dôvodov, po predložení dokladu o práceneschopnosti…

Zálohu používame na rezerváciu priestorov, čo vyplýva z našich zmluvných záväzkov voči poskytovateľovi prenájmu.

Prihlasujúci sa týmto súhlasí s podmienkami účasti a zaväzuje sa uhradiť doplatok pred začatím kurzu. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré užívatelia poskytnú prevvadzkovatelovi Centra Rajja prostredníctvom internetovej adresy http://www.rajja.eu(ďalej iba „Osobné údaje“), budú považované za dôverné.

Účel, na ktorý budú Osobné údaje spracované, vyplýva z príslušnej stránky alebo je uvedený na príslušnej stránke, ktorá umožňuje vloženie takých údajov. Prevádzkovateľ zaručuje, že neposkytne Osobné údaje inej osobe. Prevádzkovateľ ďalej zaručuje, že s Osobnými údajmi bude zaobchádzať v súlade so zákonom č. 482/2002 Z. z., §20 ods.3 cit. zákona o ochrane osobných údajov.

Osoba, ktorá poskytla Osobné údaje, súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ spracovával všetky poskytnuté Osobné údaje na hore uvedené účely, alebo aby také údaje nechal spracovať inou osobou.

Osoba, ktorá poskytla Osobné údaje, má právo požiadať Prevádzkovateľa, aby jej Osobné údaje vylúčil zo spracovania. Takáto žiadosť musí byť písomná a musí byť doručená na e –mail adresu viera.prihlasky@gmail.com

RAJJA - Centrum kreatívneho vzdelávania a poradenstva

Rybárska 3, 048 25 Dobšiná, Tel.: + 421 905 427 768, E-mail: vierarajja@gmail.com